اول مهر، روز بازگشایی مراکز آموزشی بر همه اساتید گرامی و دانشجویان عزیز خجسته باد.