اطلاعیه بسیار مهم در خصوص انتقال دانشجویان مرکز

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند:

پیرو انحلال مرکز آموزش شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایرن و مکاتبات انجام شده با دانشگاه جامع علمی- کاربردی، کلیه امور دانشجویی از تاریخ سه شنبه 27شهریور97 با توجه به دستور دانشگاه جامع و تفکیک رشته تحصیلی انجام شده در مراکز معین به شرح جدول پیوست انجام خواهد گرفت. خواهشمند است جهت انجام کلیه امور دانشجویی و جاری خویش به مراکز مذکور مراجعه نمایید.