استاد آقای شرفی نژاد کلیه کلاس های درسی روز پنجشنبه مورخ 97/02/20 کنسل و جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

استاد آقای شرفی نژاد : کلیه کلاس های درسی روز پنجشنبه مورخ 97/02/20 کنسل و جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.