تعداد بازدیدکنندگان از این پرتال از مرز صدهزار نفر گذشت.

با افتخار به اطلاع می رسانیم که با گذشت حدود 7 ماه از شروع به کار رسمی پرتال رسمی مرکز آموزش علمی - کاربردی  تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی (فردا) تعداد بازدیدکنندگان از این پرتال از مرز صدهزار نفر گذشت.