قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال جاری دروس تک درس اخذ نموده اند.

کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری دارای دروس تک درس می باشند جهت هماهنگی زمان و روز امتحان حداکثر تا تاریخ 97/02/31 به واحد آموزش مراجعه نمایند.