کلاس جبرانی استاد فرمانی

استاد آقای فرمانی
جبرانی کلاس درس مدیریت منابع انسانی، روز سه شنبه مورخ 97/2/25 ساعت 18:30در کلاس 501 برگزار خواهد شد.