کلاس جبرانی استاد شرفی نژاد

استاد آقای شرفی نژاد
جبرانی کلاس درس سیستمهای مدیریت یکپارچه(IMS) گروه اول، روز سه شنبه مورخ 97/2/18 ساعت 16 در کلاس 501 برگزار خواهد شد.