مقررات امتحانی

کلیه دانشجویان گرامی توجه داشته باشند، بعلت تغییر ساعت و شماره صندلی امتحانات کارت ورود به جلسه می بایست از روز چهارشنبه 18 تیرماه دریافت شده باشد.