مقطع کارشناسی

رشته های مقطع کارشناسی

رشته های مقطع کارشناسی:

1. کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار(MBA)

2.کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون

3.کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع(HSE)

4. کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

5.مهندسی فناوری محیط زیست -کنترل آلاینده ها

6.مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت روغن خوراکی

7.مهندسی فناوری صنایع شیمیایی